Bhângsa:Bhujhângghâ

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Kaca ḍâlem bhângsa "Bhujhângghâ"

Bhângsa rèya anḍi' 93 kaca, ḍâri total 93.