Lompat ke isi

Beni Setia

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Beni Setia (lahèr è Bandung, Jhâbâ Bârâ', 1954) panèka sala sèttong sastrawan Indonèsia. Nyamana èkennal lèbât jâ-karjâna aḍhâpor cerèta bhuntek, esai sastra, bân puisi sè èterbi'aghi ḍâ' bânnya' media massa.