Budi Darma

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Budi Darma

Budi Darma (bhâbbhâr è Rembang, Jhâbâ Tengnga, 25 April 1937 wafat è Sorbhâjâ 21 Agustus 2021 è omor 84 taon) iyâ arèya sala sèttong bhujhângghâ sokkla Inḍonesia.

Karjâ[beccè' | beccè' sombher]

Novèl[beccè' | beccè' sombher]

  • Olenka (1983)
  • Ny. Talis (1996)
  • Rafilus (1988)

Carèta panḍâ'[beccè' | beccè' sombher]

  • Orang-Orang Bloomington (1980)

Èsai[beccè' | beccè' sombher]

  • Solilokui (1983)
  • Sejumlah Esai Sastra (1984)
  • Harmonium (1996)
  • Fofo dan Senggring (2005)