Lompat ke isi

Marah Roesli

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Marah Roesli otabâ Marah Rusli (lahèr è Padang, Somattra Bârâ', 7 Agustus 1889 – wafat è Bandung, Jhâbâ Bârâ', 17 Januarè 1968 è omor 78 taon) panèka sala sèttong sastrawan bân panolès asal Indonèsia.

Karjâ[beccè' | beccè' sombher]

Terjemahanna: Gadis yang Malang (novel Charles Dickens, 1922).