Kabhupatèn Trènggalèk

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Kabhupatèn Trènggalèk iyâ arèya sala sèttong kabhupatèn è Jhâbâ Tèmor, Indonèsia. Kabhupatèn Trènggalèk bâḍâ è ghâris 111°24-112°11’ Bujur Tèmor bân 7°53’-8°34’ Lintang Lao'.Trènggalèk èmaknaè mènangka kennengngan sè aghâbây gaplek. Gaplek arèya sala sèttong pakakas aghâbây kakanan sè bâḍâ è Trènggalèk sè biyasa èghâbây neng è Paghunongan Sewu, ngangghuy tèngghâng. È bâkto keraja'an Hinḍu-Buddhâ, Trènggalèk èsâmbhât tana pârdhikân. Namong, è jhâman Mpu Sindok Trènggalèk èsambhât mènangka kennengngan sèngasèllaghi gaplek.

Geografis[beccè' | beccè' sombher]

Secara geografis Kabhupatèn Trenggalèk bâḍâ è antara koorḍinat 111°24-112°11’ Bujur Tèmor bân 7°53’-8°34’ Lintang Lao'.[1]

Sombher[beccè' | beccè' sombher]

  1. Kabupaten Trenggalek. Hlm 2. Akses tangghâl 20 November 2022.