Lompat ke isi

Sabbhrâng

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Ombina sabbhrâng

Sabbhrâng (Manihot esculenta) panèka tombuwân sè tombu taonan dâri suku Euphorbiaceae. Ombina panèka èkaghâbây kakanan poko' sè ngasèlaghi karbohidrat, dhinèng dâuna bisa èkaghângan. Sabbhrâng arèya èkaghâbây tapay otabâ sabbhrâng ghuring otabâ mo'-amo' laènna.