Lompat ke isi

Tèmon

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Tèmon

Tèmon (Cucumis sativus) iya arèya totombuwân sè ngasèllaghi buwâ sè bisa èkakan. Buwâna èpolong è bâkto ghi' ta' massa' bân èkaghâbây cem-macem ghângan otabâ gher-seggher, aghumantong macemma. Tèmon lomrana ètemmonè è cem-macem naghârâ bân anḍi' aèng sè bânnya' saèngghâna afungsi ghâbây gher-seggher.