Tèmon

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Tèmon

Tèmon (Cucumis sativus) iya arèya tombuwân sè ngasèlaghi buwâ sè bisa èkakan. Buwâna biasana èpanèn nalèka ghi' ta' massa' bân èkaghâbây cem-macem ghângan otabâ gher-seggher, aghântong macemma. Tèmon bisa ètemmoni è cem-macem naghârâ bân aghâdui aèng sè bânnya' saèngghâ afungsi ghâbây gher-seggher.