Lompat ke isi

Ghângan

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Ghângan sè èjuwal è pasar

Ghângan iyâ arèya sambhâdhân sè lomra ka'angghuy bahan ḍâri totombuwân sè aghânḍhu' kadhâr aèng sè tèngghi sè biyasana èkakan samarèna èyola otabâ èkakan terkas. Ghângan aropa'aghi kakanan sè bhâghus ka'angghuy kasèhadhân bhâdhân. Carana amassa' ghângan arèya acem-macem, contona èghuring, èkolop, ètowap bân èn-laènna.