Lompat ke isi

Staḍion Gelora Bhângkalan

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Staḍion Gelora Bhângkalan iyâ arèya stadion ebbal è Bhângkalan, Indonesia sè aletta' è jhâlân Soekarno-Hatta, Bhângkalan, Madhurâ, Jhâbâ Tèmor.

Stadion arèya èbangun taon 2012 klabân kapasitas kennenghan toju' 10.000 orèng. Pembangunan stadion bhadi adukung tabârân dâri Sorbhâjâ kangghuy Asian Games 2019. Bân bâdâ pusat kakanan è dhâjhâna stadion.

Madura United ngangghuy stadion rèya ghâbhây kandhâng sajjhek ghi' divisi utama sampè' satèya Liga Super Indonesia.