Bhângsa:Bhângonan

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Subkatègori

S

T

Kaca ḍâlem bhângsa "Bhângonan"

Bhângsa rèya anḍi' 2 kaca, ḍâri total 2.