Pa'ala

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Buwâna pa'ala

Pa'ala (Myristica fragrans) iyâ arèya totombuwân sè tamaso' ka ḍâlem famili Myristicaceae. Tombuwân arèya asalla ḍâri Kapolowan Banḍa, Maluku. Polana arghâna sè tèngghi, buwâ bân bighina ella dhâddhi bhârâng otabâ komoḍitas dhâghâng ḍâri jhâman Romawi.