Maluku

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika


Maluku iyâ arèya sala sèttong propènsi sè bâḍâ è bâgiyân lao'na kapoloan Maluku, Inḍonesia. Propènsi rèya abâtessân bân tasè` seram è ḍâjâ, Samuddra Hindia bân è lao`na tasè' Arafura, è Papua Tèmor, bân Sulawèsi Bârâ'. Ibu koṭṭa bân koṭṭa sè palèng rajâ è Ambon. Propènsi Maluku bâḍâ è ghilirân ka-28 propènsi mongghu jumla masyarakat è Indonesia, è ahèr taon 2023, Populasi propènsi Maluku a jumla 1.911.943 orèng.[1]

Geografis[beccè' | beccè' sombher]

Propènsi Maluku abâtessân bân propènsi Maluku Ḍâjâ è bâgiyân Ḍâjâ, Propènsi Papua Bârâ' è bâgiyân Tèmor, naghârâ Timor Leste bân naghârâ Australia è bâgiyân Lao', bân Propènsi Sulawesi Tenggara bân Sulawesi tengnga è bâgiyân Bârâ'.[1]

Mongghu scara astronomi, propènsi Maluku bâḍâ è 2o30’ – 8o30’ LS bân 124o – 135o30’ BT. Mènangka daèra kapoloan, Propènsi Maluku anḍi' kennengngan lèbârrâ 712.480 Km2.[2]

Sombher[beccè' | beccè' sombher]

  1. 1,0 1,1 "Provinsi Maluku dalam Angka 2021". hlm 5. È aksès tangghâl 13-02-2024.
  2. sdpmptsp.maluku.go.id, "Gambaran Umum Maluku", akses 2024-02-11.