Lompat ke isi

Obi sola

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Obi sola

Obi sola (Plectranthus rotundifolius) iyâ arèya tombuwân sè tamaso' ka ḍâlem famili Lamiaceae. Tombuwân arèya nalar bân kennèng kèya aghântèyaghi nasè'. Bâgiyân sè èkakan arèya ombina. Obi sola segghut èkella bi' ghângan loḍè, ghângan kella cèlo', bân sè laènna.