Lompat ke isi

Muhammad Quraish Shihab

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Muhammad Quraish Shihab (bhâsa Arab محمّد قريش شهاب bhâbbhâr 16 Februari 1944) aropâaghi olama’ è bidang èlmo Al-Qur’an bhân mantan mantrè Aghâmâ Indonesia è Kabinet Pembangunan VII (1998).[1]

Karjâ[beccè' | beccè' sombher]

Nyama lèngkaphè Muhammad Qurais Shihab biyasa è olok Pak Quraish Shihab. bhâbbhâr 16 Februari 1944 è Rappang, Khebhupathèn Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan dhâri pasangan lake binè Abdurrahman Shihab dan Asma Aburisyi. Quraish pottra se nomèr empa’ dhâri  12 tarètana.[1]

Quraish  anèka sarèng Fatmawaty Assegaf 2 Februari 1975 è solo. Pasangan ka’dinto è parèngin 5 pottra; Najelaa Shihab, Najwa Shihab, Nasywa Shihab, Ahmad Shihab, dan Nahla Shihab. Quraish asâllâ dhâri kaluârgâ kâtoronan Arab Quraisy-Bugis, sè ghi’ aropaâghi kâtoronan Nabi Muhammad dhâri marga Shihab.[2]

Bapa’èn Abdurrahman Shihab aropaâghi olâma’ dhâlèm bidang tafsir, pangosaha sèrta orèng sè aktif è bidang politik sè è kènal bhâgus è kalangan Masyarakat Sulawesi Selatan. Jasana è bidang pendidighân ka’dinto kabhuktè dhâri usahana abina duwa’ pèrghuruwèn tègghi è di Ujungpandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), pèrghuruwèn tègghi swasta palèng rajèh è bhâgiyan temor Indonesia bhân IAIN Alauddin Ujung Pandang. Jhughân ampon è catet dhâddi rektor: UMI 1959-1965 dan IAIN 1972–1977.[3]

Abdurrahman sè andik pèmekkèran maju, parcajèh sâongguna pendidighân bisa nyèptaaghi ka majjuèn. Hal ka’dinto bisa èyabès dhâri pendidighâna panèka Jami’atul Khair sèaropaâghi pendidighân Islam palèng towa è Indonesia. Morèd-Morèdè èyajhâri gèraghân bhân  pèmekkèran maju Islam. Bhân polè lembaga panèka andi’ hubungan sarèng sombhèr ka majjuèn dhâri naghârè è Temor Tèngnga akadhiyè Hadramaut, Haramaian dan Mesir. Bhânnya’ ghuru dhâri naghârè è Temor Tèngnga jhughân sè èpadhâtèng ka lembaga kasèbut akadhiye Syaikh Ahmad Soorkati sè asallâ dhâri Sudan, Afrika.[3]

Quraish Shihab ngaollè motivasi dhâri bapa’èn sè adhâddiâghi tombuna rasa sènnèng ajhâr è bidang tafsir Al-Qur’an. Bapa’èn  serring nghâjhâk potra-potrana akompol samarèna maghrib kaângguy abahas tafsir Al-Qur’an. Quraish sènnèng ajhâr Al-Qur’an molaèn omor 6-7 taon bhân è yajhèri langsung sarèng bapa’èn. Salaèna mâkon maca, jhughân ngâjhâri carèta-carèta hikmah dhâlèm Al-Qur’an. Saènggè dhâri ka’dinto rassa cintana dhâ’ Al-Qur’an molai tombu.[1]

Sakola formal Quraish è Makassar dhâri SD sampè kèllas duwè’ SMP. È taon 1956, Quraish mondhuk kâ Malang è Pondok Pesantren Darul Hadis al-Faqihiyah. Karna Quraish ghuongghu dhâlèm ajhârre, duwè’ taon mondhuk Quraish ampon mahir dhâlèm pangâjhârân bahasa Arab. Akânta Quraish ândi’ bakat bhân nguasai pangâjhârân bahasa Arab sèrta bhâjèng ajhâr pangâjhârân Islam, Quraish bhân alè’na sè anyama Alwi Shihab sarèng bapa’èn è kèrèm dhâ’ Universitas Al-Azhar Cairo lèbhât beasiswa dhâri Provinsi Sulawesi Selatan, è taon 1958 bhân langsong è tarèma è kèlas duwâ’ (Padèh bhân kèlas SMP è Indonesia) Saampona lâstarè Quraish lanjut akuliah è Universitas Al-Azhar Fakultas Ushuluddin, jurusan Tafsir dan Hadist. Taon 1967 Quraish ampon andi’ gelar LC. Duwâ’ taon polè Quraish ngaollè ghelar M.A è jurusâ sè padâh kalabân judul tesis “al-I’jaz at-Tasryri’i al-Qur'an al-Karim (kemukjizatan al-Qur'an al-Karim dhâri Segi Hukum)”.[1]

Taon 1973 Quraish  mole kâ Indonesia atas pakonan bapa’èn sè wâkto menjabât rektor kaangguy ngalola pendidighân â IAIN Alauddin. Quraish ajabât wakil rektor è bidang akademisi bh â kemahasiswaan sampè’ taon 1980.Salaènna tugas resmi kasèbhhut, Quraish sering abhènto bapa’en karana ampon sèppo kaângguy ajâlânâgi tugas. Salaènna tugas kasèbhut, bânnya’ tugas-tugas sè laèn akadiyè koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia bh âgiyèn tèmur, aphènto pimpinan kepolisian Indonesia Tèmur dhâlèm bidang pembinaan mental, bhân jabathân lainnya è luar kampus.[4]

Kaângguy mewujudkan cita-citana mendalami studi tafsir, Taon1980 Qurais Shihab abhâli pole kâ Al-Azhar Cairo ngâlâ’ spesialisasi dhâlèm studi tafsir al-Qur'an. Qurais ghun pârlo wâkto duwâ’ taon kaângguy ollè ghèlèr doktor. Disertasina sèrjudulè “Nazm ad-Durar li al-Biqa’i Tahqiq wa Dirasah (Kajian bhân analisis terhadap keotentikan Kitab Nazm ad-Durar karya al-Biqa’i)” berhasil  è pèrthanâghi kalabhân predikat penghargaan Mumtaz Ma’a Martabah asy-Syaraf al-Ula (summa cum laude).[4]

Sombher[beccè' | beccè' sombher]

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Budi,laduni.id,"Biografi Prof. Dr. AG. H. Muhammad Quraish Shihab., Lc., M.A", aksès 2023-01-16.
  2. Rosidin, dialogilmu.com, "Profil Prof. Dr. M. Quraish Shihab", aksès 23-01-16.
  3. 3,0 3,1 Muhyiddin, republika, "Prof Abdurrahman Shihab, Keteladanan Seorang Habib", aksès 23-01-16
  4. 4,0 4,1 quraisshihab.com, "Profil Singkat M. Quraish Shihab", aksès 23-01-16.