Lompat ke isi

Marina Bay Sands

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Acara pabukka'an Marina Bay Sans taon 2010

Marina Bay Sands panèka pusat bhirâkan sè ngadhep dâ' Lompong Marina è Singapura. Neng bâbâ Las Vegas Sands, Marina Bay Sands panèka investasi èttongan palèng larang è dhunnya klabân abhândhâ S$8 miliar (korang lebbi Rp56 triliun), tamaso' bhândhâ ghâbây tanana.