Lompat ke isi

Bhângsa:Kennengngan

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Kaca ḍâlem bhângsa "Kennengngan"

Bhângsa rèya anḍi' 1 kaca, ḍâri total 1.