Lompat ke isi

Kotta Malang

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Kotta Malang iyà arèya sala sèttong kotta è Jhâbâ Tèmor, Inḍonèsia. Kotta Malang tamasok kotta palèng rajà nomer ḍuà' è Jhâbhâ Tèmor samarèna Sorbhàjhà bàn nomer 12 è Inḍonèsia. Kotta rèya èbhângon tangghâl 1 April 1914.

Gèografis[beccè' | beccè' sombher]

Kotta Malang luassa 114,26 km². Kotta Malang èbâgi dhâddhi 5 kacamadhân, 57 kelurahan, 548 RW (Rokon Warga), bân 4.181 RT (Rokon Tatangghâ).[1]

Kottha Malang sè baḍâ è katènggiyen antara 440 – 667 mètèr è attas dhâsar aèng laut, iyâ arèya salah sèttong kottha tojjuwen wisata è Jhâbâ Tèmor sabâb potènsi alam bân iklim sè èka andhi'. Kottha Malang iyâ arèya kotta sè palèng rajâh nomer duâ' è Jhâbâ Tèmor marèna Sorbhâjâ.

Tempatte sè bâdâ è tengah-tengah wilayah Kabupatèn Malang secara astronomis bâdâ è 112,06° – 112,07° Bujur Temor sareng 7,06° – 8,02° Lintang Selatan. abâreng sareng Kabupatèn Malang bân Kottha Batu, Kota Malang iyâ arèya bâgian dâri kesatuan wilayah sè è kenal kalabân nyama Malang Raya.

Sombher[beccè' | beccè' sombher]

  1. RPJMD Kota Malang. Aksès tangghâl 20 Novèmber 2022.