Komèrè

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Kembhângnga komèrè

Komèrè (Aleurites moluccana) iyâ arèya tombuwân sè tamaso' ka ḍâlem famili Euphorbiaceae. Bighina komèrè èghuna'aghi ghâbây mènnya' bân palappa. Tombuwân arèya ghi' sakarabhât bi' sabbhrâng.