Lompat ke isi

Kacobhung

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Kembhânga kacobhung bârna potè

Kacobhung iyâ arèya tombuwân akembhâng anggota famili Solanaceae, tombuwân arèya ghi' akarabhât bi' Datura, kembhâng iyas sè kembhânga aropa tarompèt sè rajâ. Kacobhung biasana akembhâng potè otabâ, tapè hibridana akembhâng cem-macem bârna. Èparkèraaghi tombuwân arèya pertama kalè èangghuy ghâbây bhât-obhâtân è abad kasapolo.