Lompat ke isi

Kabhupatèn Purbalingga

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Logo Kabupaten Purbalingga

Purbalingga iyà arèya sala sèttong kabhupatèn è Jhàbà Tengnga, Inḍonèsia. Ibu koṭṭana bââ è Kabhupatèn Purbalingga. Kabhupatèn arèya abâtessân bân Kabhupatèn pemalang è ḍâjâ, è Purbalingga Banjarnegara è tèmor bân è lao', kalabân Kabhupatèn Banyumas è bârâ' bân lao'. Jumla masyarakat Kabhupatèn Purbalingga tengnga taon 2023 bânnya'an 1.040.109 orèng. Masyarakat kabhupatèn Purbalingga hasèl règistrasi pendudu' taon 2012 bâdâ 881.831 kalabân bâgiyân 435.547 orèng lakè' bân 446.284 orèng binè'.[1]

Gèografi[beccè' | beccè' sombher]

kabhupatèn Purbalingga tamaso' wilaya Propènsi Jâbâ Tengnga bâgiyân Bârâ' Ḍâjâ, teppa' è kennengngan: 1010 11’ – 1090 35’ Sèngray Tèmor, bân 70 10’ – 70 29’ Lintang lao'.[1]

Tes-bâtessâ kabhupatèn Purbalingga iyâ arèya:

Bâgiyân Ḍâjâ: kabhupatèn Pemalang bân Pekalongan

Bâgiyân Tèmor: Kabhupatèn Banjarnegara

Bâgiyân lao' : Kabhupatèn Banjarnegara bân banyumas.

Bâgiyân Bârâ': Kabhupatèn Banyumas.[1]

Sombher[beccè' | beccè' sombher]

  1. 1,0 1,1 1,2 Bps.go.id, "Purbalingga Dakam Aangka 2013", akses 2024-02-11.