Kaḍḍâs

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Kaḍḍâs

Kaḍḍâs (Andrographis paniculata) iya arèya tombuwân sè tamaso' ka ḍâlem famili Acanthaceae. Kaḍḍâs anḍi' khasiyat obhât adhâpor terna jhekjhek sè tèngghina bisa atekka 90cm. Tombuwân arèya èparkèra'aghi sokkla ḍâri Asia tropika. Pacèrcèranna dhuli Inḍia ka lao' èngghâ Siam, ka tèmor èngghâ Tanjhung Malaya, kamoddhian ka Jhâbâ. Tombu landhu è kennengngan sè anḍi' curah ojhân 2000–3000 mm/taon bi' suhu oḍâra 25-32°C. Kabhâdegghan sè èbhutowaghi alebbhu seḍḍheng, iya arèya 70-90% bi' sonar sè abâk abit. Kaḍḍâs èkoca' kèya sambilata (Malaju); ampadu tanah (Somattra Bârâ'); sambiloto, ki pait, bidaram andiloto (Jhâbâ Tengnga); ki oray (Sonḍhâ), bân èn-laènna.