Lompat ke isi

Ojhân

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Bhângon cap-capa ojhân mènorot okoranna.

Ojhân iyâ arèya sèttong presipitasi sè abujud bhârâng ancar, bhidhâ bi' prèsipitasi sè ta' ancar akadhi salju, bâto ès, bân slit. Ojhân marlowaghi bâḍâna atmosfèr kandhel ma'lè bisa tatemmo suhu è attas titik lèllè ès è eddhi' bân è attas bhumè. È bhumè, ojhân arèya prosès konḍènsasi owap aèng è atmosfèr dhâddhi tèr-butèr aèng sè cokop berrâ' ka'angghuy ghâgghâr bân lomrana ḍâpa' ka tana. Ḍuwâ' prosès sè amè' kadhâddhiyân areng-bhâreng bisa aghâbây hâwâ sajân tèmet san ella ojhânna, iyâ arowa hâwâ sè sajân cellep otabâ owap aèng sè sajân bânnya' ka hâwâ. Virga iyâ arèya prèsipitasi sè ghâgghâr ka bhumè tapè dhâddhi owap sabelluna ḍâpa' ka ḍhârât, arèya sala sèttong panèmeddhân hâwâ. Prèsipitasi tabhângon lèbat tabbra'an butèr aèng otabâ kristas ès moso arbun. Butèr ojhân anḍi' okoran sè ana-bârna molaè rata, èngak panekuk (butèr rajâ), bân ebbal kènè' (butèr kènè').

Cem-macemma ojhân

[beccè' | beccè' sombher]

Ojhân kennèng èbâgi dhâddhi pan-brâmpan macem, iyâ arèya:

  • Ojhân siklonal
  • Ojhân zenit
  • Ojhân orografis
  • Ojhân frontal
  • Ojhân muson
  • Ojhân ghâbâyân