Lompat ke isi

Jhâlân abhâjâr

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Labâng Electronic Road Pricing è North Bridge Road, Singapura

Jhâlân abhâjâr (bhâsa Ènggris: road pricing) aropaaghi sistem jhâlan sè èparloaghi bhândhâ mon karep aghunaaghi jhâlân kasebbhut, contona bâdâ è Singapura. Jhâlân abhâjâr rèya kèngèng ngorangè kamacetan è lân-jhâlân sè rammè.

Abâs kèya[beccè' | beccè' sombher]