Jhâlân

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Jhâlân panèka prasarana transportasi dhârât, alebbhu kabbhi longkang area dhârât, jhâghâhan paghenna' bân ghenna' sè èghâbây bâgi orèng lèbât, sè abâdâh è attas tana, è bâbâ tana bân / otabâ aèng, bân è attas aèng, jhâbhâh jhâlân karèta apoy, jhâlân lori, bân jhâlân kabel.