Jhâlân

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Jhâlân panèka prasarana transportasi dhârât, alebbhu kabbhi longkang area dhârât, jhâghâhan paghenna' bân ghenna' sè èghâbây bâgi orèng lèbât, sè abâdâh è attas tana, è bâbâ tana bân / otabâ aèng, bân è attas aèng, jhâbhâh jhâlân karèta apoy, jhâlân lori, bân jhâlân kabel.