Finlandia

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
bendirâ Finlandia
lambhâng Finlandia
laghu kabhângsahan Finlandia

Finlandia otabâ Republik Finlandia panèka sala sèttong naghârâ è Èropa Ḍâjâ. Ibukotana iyâ arèya Helsinki.

Galeri[beccè' | beccè' sombher]