Dhelima

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Buwâna dhelima san ella èbukka'

Dhelima (bhâsa Latin: Punica granatum) panèka tombuân bighi sè kèngèng tombu èngghâ 5-8 m. Tombuân arèya èpatakèndhâ'aghi asalla dâri Iran, tapè ella abit ètamen è daerah Mediterania. Bhângsa Mur aberri' nyama sala sèttong kotta kona è Spanyol, Granada, dhâsar nyamana yâ dhuli buwâ rèya. Tamenan arèya jhughâ bânnya' ètamen è daerah Cèna Lao' bân Asia Tèmor Lao'.