Bhâsa

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Bhâsa (Madhurâ: ꦧꦱ) panèka sala sèttong asèl bhuddhâjâ sè ècèpta'aghi manossa.

Ḍèfinisi[beccè' | beccè' sombher]

Bânnya' ḍèfinisi bhâsa sè omomma ahubungan kalabân segi otabâ èlmo tartanto. Ḍèfinisi-ḍèfinisi bhâsa èyantarana:

  1. sètttong sistem ka'angghuy abekkèlaghi bhârâng, tèndhâkan, gagasan bân kabâḍâ'ân
  2. sèttong pakakas sè èghuna'aghi ka'angghuy nyampè'aghi konsèp riil manossa ḍâ' ḍâlem pèkkèran orèng laèn
  3. sèttong sistem ma'na otabâ artè
  4. sèttong koḍe sè èguna'aghi sareng pakar linguistik ka'angghuy abhidhâ'aghi antara ropa bân ma'na
  5. sèttong oca' sè gaḍhuwân tata bhâsa sè la èteptepaghi (contona: paoca'an, okara, bân èn-laènna)
  6. sèttong sistem totoran sè bisa èpahami sareng masyarakat linguistik