Dhâlubâng

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Buwâna dhâlubâng

Dhâlubâng otabâ dhlubâng (Broussonetia papyrifera) iyâ arèya totombuwân sè tamaso' ka ḍâlem famili Moraceae. Ta' pèra' bhungkana, tapè dhâlubâng abujud lempèr sè è bhâsa Inḍonesia èkoca' kertas. Dhâlubâng sè èghuna'aghi ghâbây dhâlubâng iyâ arèya bhâbhâghânna.