Bhâtèk

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Bhâthèk iyâ arèya kaèn aghâmbhâr sè paghâbâyânna ngangghhuy sè ètolès ḍâ' kaènna, lajhu pangolaenna èprosès klabân cara sè khas. Bhâthèk Inḍonesia, ella èjhuluk akadhi Sangkolan Kamanossa'an ghâbây Bhuddhâjâ Lèsan bân Bânnè Arta (Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) sajjhek 2 Oktober 2009. Ciri bhâthèk Madhurâ lomra ngangghuy bârna sè cernang akadhi mèra, bhiru, bân konèng.