Lompat ke isi

Ḅâṭèk

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Bhâtèk

Ḅâṭèk iyâ arèya kaèn aghâmbhâr sè ètolès ḍâ' kaènna, lajhu pangolaenna èprosès klabân cara sè khas. Bhâthèk Inḍonesia, ella ajhâjhuluk Sangkolan Kamanossa'an ka'angghuy Bhuddhâjâ Lèsan bân Bânnè Arta (Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) sajjhek 2 Oktober 2009. Tatengngerra bhâthèk Madhurâ lomra ngangghuy bârna sè cernang akadhi mèra, bhiru, bân konèng.