Bhâbâng mèra

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Bhâbâng mèra

Bhâbâng mèra (Allium cepa L. var. aggregatum) iyâ arèya sala sèttong palappa sè asala dâri Iran, Pakistan bân nong-ghunong è lajân ḍâjâna, tapè nyalambher ka man-dimman. Bujutta aropa ombi sè bisa èkakan matta, ghâbây palappa, tambhâ kèya. Kolè'na bisa èpadhâddhi pabârna bân ḍâunna bisa kèya èghuna'aghi ghâbây camporan ghângan.