Lompat ke isi

Bhâbâng mèra

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Bhâbâng mèra

Bhâbâng mèra (Allium cepa L. var. aggregatum) iyâ arèya sala sèttong palappa sè asala dâri Iran, Pakistan bân nong-ghunong è lajân ḍâjâna, tapè nyalambher ka man-dimman. Bujutta aropa ombi sè bisa èkakan matta, ghâbây palappa, tambhâ kèya. Kolè'na bisa èpadhâddhi pabârna bân ḍâunna bisa kèya èghuna'aghi ghâbây camporan ghângan.