Lompat ke isi

Wikipèḍia:Èjhâ'ân

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Kaca rèya atojjhuwân ghâbây pandhumanna sapa bhâi sè terro nolèsa serradhân è Wikipèḍia Madhurâ. È ḍinna', èjhâ'ân sè èyangghuy iyâ arèya èjhâ'ân sè palèng anyar, atoro' ḍâ' ka buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Madura yang Disempurnakan (Edisi Revisi) [1] sè èpaterbi' è taon 2012 bi' Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Èjhâ'ân arèya khusus nolès ngangghuy aksara Latèn.


Aksara

Aksara latèn

Bâḍâ 26 aksara sè èyangghuy sè paḍâ bi' bhâsa Indonesia. Aksara-aksara arowa antarana:

Aksara Nyama
A a a
B b be
C c ce
D d de
E e e
F f ef
G g ge
H h ha
I i i
J j je
K k ka
L l el
M m em
N n en
O o o
P p pe
Q q qi
R r er
S s es
T t te
U u u
V v ve
W w we
X x eks
Y y ye
Z z zet

Aksara oḍi'

Aksara oḍi' è bhâsa Madhurâ
Aksara oḍi' Conto pangangghuyân è ḍâlem oca'
è aḍâ' è tengnga è buḍi
a alos

apoy

pasar

abâs

sala

bâbâ

i i bhiru

raddhin

manḍi

mandhi

u - dhuri

uri

paju

labu

e eppa'

ella

nèser

seksek

-
è èntar

ènga'

sèksèk

malèng

talè

sapè

o olo'

olok

rèpot

okar

pao

rao

Aksara matè

Aksara matè è bhâsa Madhurâ
Aksara matè Conto pangangghuyân è ḍâlem oca'
è aḍâ' è tengnga è buḍi
b bârâ lobâr sabâb
c cangkèm moncar

lonca

-
d dumeng badal morèd
ârâ buu -
f fakèr kafan wâkaf
g gâmbus anggâ' -
h halal ahèr -
j jâḍiyâ paju -
k korang sakè' otek
l larang malo kapal
m mare ambu ḍâlem
n nèser nang papan
p pèrèng

perrèng

nompa kèlap
q quran furqan -
r rammè sarè kasor
s sèyang moso bherrâs
t tèkos matta sèsèt
th tharat kottha -
v vitamin volusi -
w wâjib towa -
y yâkèn ya -
z zâkat mu'jizât -

Cateḍḍhân:

Horop matè f, q, v, x, bi' z èyangghuy è ḍâlem bhâsa Madhurâ ka'angghuy nolès ca'-oca' serrebbhân.

Campowanna aksara matè

Ḍâlem bhâsa Madhurâ bâḍâ campowan aksara sè noddhuwaghi fonem, akadhi: /kh/, /ng/, /ny/, bi' /sy/, bân lèma' fonem berrâ' antep. Fonem berrâ' antep (beraspirasi) bân berrâ' alos otabâ berrâ' gherrungan (tak beraspirasi) arèya bhidhâ è ḍâlem bhâsa Madhurâ, mangkana parlo èberri' tanḍhâ sè bhidhâ kèya. Akadhi bârâ bân bhârâ, ḍâḍâ bân ḍhâḍhâ, bâjâ bân bhâjhâ, sarta bâgi bân bâghi.

Aksara matè Conto pangangghuyân è ḍâlem oca'
è aḍâ' è tengnga è buḍi
kh khoso' èkhlas -
ng ngoḍâ ngal sarong
ny nyaman bânnya' -
sy syarat masyarakat -
bh bhârâ cabbhi -
dh dhârâ dhudhul -
ḍh ḍhengḍheng anḍhâng -
gh ghâghâman bighi -
jh jhârân tajhin -

Aksara marḍuwânè

Bâḍâ tello aksara marḍuwânè sè èyangghuy è ḍâlem bhâsa Madhurâ, è antarana:

Aksara marḍuwânè Conto pangangghuyân è ḍâlem oca'
è aḍâ' è tengnga è buḍi
ay - nyaynyay tapay

labây

uy - loyloy kompoy
oy - kerbhuy

Panolèsan oca'

Oca' ḍhâsar

 • Oca' sè aropa'aghi oca' ḍhâsar ètolès èpadhâddhi sèttong. Akadhi:
sèngko'
korsè
celleng
sapolo
 • Oca' sè è ḍâlemma aghâḍhuwân aksara matè rangkep, kaḍuwâ aksara matè ghellâ' paḍâ ètolès kabbhi, kajhâbâ aksara matè berrâ' antep. È aksara matè berrâ' antep, cokop ètolès aksara matè sè èbuḍina bhâi. Akadhi:
kemmè
bheḍḍ
nnè
cocco
 • Monyè hamzah otabâ bisat ètanḍhâi bi' tanḍhâ apostrof ('). Akadhi:
paka'
panḍârâ'
pa'a'
'èr
 • Monyè [w] bân [y] sè bâḍâ è antara ḍuwâ' aksara oḍi' sèttong oca' ḍhâsar, kodhu ètolès. Akadhi:
jârèya
kowa
saḍiyâ
arowa

Oca' obâ'ân (anḍhâ'ân)

 • Oca' sè ollè èmbuwân (ter-ater, sessellan, otabâ panotèng), akadhi:
mèghâ'
alakè
èporop
pènarèng
 • Kalamon bujud ḍhâsar aropa campowan oca', ter-ater otabâ panotèng ètolès asambhung bi' oca' sè ngaḍâ'i otabâ è buḍina , dhinèng campowan oca'na ètolès mèsa. Akadhi:
atèngka pola
tèngka polauna
noro' oca'
 • Kalamon bujud ḍhâsar aropa campowan oca' sè ollè ter-ater bân panotèng dhâdhâp, mangka campowân oca' ghellâ' ètoles rampèt, akadhi:
satèngkapolana
partangghungjâwâbhân
èparajâkènè'è
 • Monyè sè èsebbâppaghi pangèmbuwân, ènga' [y], [w], hamzah otabâ bisat ('), bân aksara matè rangkep, kodhu ètolès akadhi:
matèya bânne matèa
akopèyan bânne akopèan
èpessèyana bânne èpessèana
èpadhâddhiyaghi bânne èpadhâddhiaghi
èsapowana bânne èsapoana
kalagghuwân bânne kalagghuân
mèra'a bânne mèraa
èjhânjhi'i bânne èjhânjhii
èrampè'è bânne èrampèè
èyokor bânne èokor
èyella'è bânne èella'è
bâjârraghi bânne bâjâraghi
pajungngèpon bânne pajungèpon
tekketaghi bânne teketaghi
 • Ca'-oca' sè è buḍina ètotop bi' aksara matè mon ollè panotèng -a, -an, -ana, , bân -èn èrampèt tor tâḍâ' paobâ'ân, akadhi:
alajârâ
ngènomana
kakennyangen
 • Ca'-oca' sè è buḍina ètotop bi' aksara matè mon ollè panotèng -na aksara matè ghellâ' kodhu ètolès rangkep. Dhinèng n è -na kasebbhut alebbhur akadhi:
jhârânna
ro'omma
po'lodd
sabâbb
 • Ca'-oca' sè è buḍina aksara oḍi' bân monyè hamzah otabâ bisat ('), mon ollè panotèng -na, panotèngnga ta' aobâ akadhi:
bengkona
pèssèna
sakè'na
oḍi'na

Sombher

 1. Tim Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. 2012. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Madura yang Disempurnakan (Edisi Revisi). Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Sidoarjo.