Wage Rudolf Soepratman

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Wage Rudolf Soepratman (19 Maret 1903 – 17 Agustus 1938) aropa’aghi ghuru, wartawan, vionis, ban komponis Hindia Belanda. Iye ekenal dhaddhi oreng se acipta aghi laghu kabhangsaan Indonesia, “Indonesia Raya”, jhughan aropaaghi angghauta dhari grup musik jazz Black and White Jazz Band. Areh dhaddhina se etetap aghi are music nasional engghi paneka 9 maret. Paneka eparenge jhulughan ka angghuy pahlawan nasional Indonesia . Ka odhi’an dhibi’

Wage Rudolf Soepratman Engghi paneka potra ke petto’ deri sanga’ satretanan. Oreng seppo lake’na (ramana) anyama Djoemeno Senen Sastrosoehardjo, ramana ka’dinto tentara KNIL belanda, ban ebhuna anyama Siti Senen. Saestona omor 6 taon, paneka masok sekolah Boedi Oetomo se bada nang Jakarta, ghi’ bhunten tamat pangajharan, ebhuna tadha’ omor / adhingghal dhunnya.

Nang taon 1945, Soepratman e bhakta kakak na se wa’ tuwa’an engghi paneka Roekijem Soepratijah ban kakak eparah Willem van Eldik dha’ Makassar. Bherkat usahana engghi bisa masok sekolah Belanda (Europese Lagare School), salastarena nambe nyamanah "Rudolf" ka angghuy siasat , sopajha e tarema nang sakola se kasabbhut. Polana nang jhaman penjajahan Belanda bedeh politik diskriminasi otaba mandhang dhisa, anak se tergolong Inlander akadhi Soepratman malarat se bisa e tarema’a masok sekolah nang Belanda. Tak abit ajhar nang skolaah paneka, e pakeluar deri skolah Belanda, polana etemmuh jha’ Soepratman paneka anak kandungah Willem van Eldik. Soepratman se aghadhuwan ate kuat ban pangaterro se tegghi , kalaban tek ngitek sopajha tak etemmuh, Soepratman paneka masok sekolah Melayu. Akherah tretanah setuju ban aromasa bhunga. Soepratman semangat ajhar, bhan bulen malolo onggha kelas.

Salastarena mole sekolah, Soepratman malolo ajhar amain gitar ban aghisek biola. Willem val Eldik malolo ngajhari aghisek biola. Ajhalling alekna se andik bakat edelem aghisek biola, willwn val eldik ebeghi dha’ soetpratman ka angghuy nang kenangan ban bahan ka angghuy alanjut aghi bakattdha.

Salastarena tamat skola melayu, nang taon 1917 Soepratman lalu rajin belajar bahasa belanda di sekolah malam. Nang taon 1919 engghi paneka lulus ujiyen klein ambteenar examen se bakto paneka ekenal kalaben diploma K.A.E. Salastarena paneka ealanjut aghi dha’ skolah normallscool , engghi paneka skolah ghuru nang bakto paneka sampek lastareh. Saestona omor 20 taon , engghi dhaddhi ghuru nang skolah angka 2. Olle 2 taon terros paneka ngaolle ijasah klein ambetennar. Panbrempan bakto abitdhe engghi paneka usaha nang adhaghang deri Makasar ngalle dha’ Bandung alako dhaddhi wartawan ariyan kaoem moeda dan kaoem kita, kalakoan paneka tetep ekalakona make la Soepratman paneka ampon apinda dha’ Jakarta, delem bhakto kasebbjut engghi paneka ampon lebur dha’ panggerrek ban bennyak along polong ban reng oreng penggerrek, rassa tak lebur dha’ penjajahan belanda molae keluar akherah epadhaddhi karangan edelem buku, “paraben dhisah’’ buku paneka elarang ta sebbar sareng oreng belanda, Soepratman e pinda dha’ sengkang, Soepratman nang dissa tak perna akherah minta mole de’ makasar pole, roekijem dhibik cek bhungana dha’ music ban karanganna se etampil aghi nang mes militer, salaen bakto paneka roekijem padha lebur amain biola kaleburna paneka se aghabay Soepratman lebur music ban maca buku-buku music.

Delem tolesen soejono tjiptomihardjo delem buku nang kenangan 10 taon kabupaten mediun, asebbhut aghi ‘’ taon 1932, Soepratman ecapok musibe sakek orak, esebab aghi lesson polana alako sarah. Sa ampona istirahat 2 bulen nang tijmahl Soepratman abelih de’ Jakarta ka angghuy norok aliran achmadillah sajjhek april , paneka abhereng taretana nang sorbhaja.

WR Soepratman sakek orak, polana lessoh alakoh sarah, Soepratman istirahat, ban abelih dek Jakarta ka angguy nurok aliran ahmadiyah, polana kabedeen ekonomi ban Soepratman paneka acerai kalaben binina ban nang sareng taretana nang sorbhaja, edelem sakek kalessoan , engghi paneka ghik acipta aghi lagu surya wirawan dan mars parindra, ban tangghal 17 agustus 1938 paneka wafat / adhingghal omor ban e makam aghi e sorbhaja , sa areh sabellum sedheh, dha’ roekijem paneka aberrik pesan sopajha lagu Indonesia raya e serah aghi dha’ kabhangsaan.

INDONESIA RAYA E bakto nang e makasar , Soepratman ngaolle pangajharan musik deri kakak eparah, willem van eldik, saenggha penter amain biola ban bisa ngube lagu ebekto neng e Jakarta , ebakto maca karangan majalah , muncul panoles karangan ruah nantang ahli-ahli music Indonesia ka angghuy acipta aghi lagu kabhengsaan.

Soepratman ta tantang, mulae angube lagu, nang taon 1924 keluar lagu Indonesia raya , nang bakto paneka bedeh e bandung ban aomor 21 taon. Nang bulen oktober 1928 e Jakarta elangsung aghi kongres pemuda II , Kongres paneka e bedeagghi sumpah pemuda, e bakto malem panotopan kongres , tangghal 28 oktober 1928 soetpratman ma ngiding aghi lagu cipta anna kalaben cara instrumental e adekna peserta umum, , nang bakto paneka lagu Indonesia raya dek adekna e siar aghi, e deen umum, sakabbhina se ngidingaghi tapokol , kalaben lekkas lagu paneka ekenal e kalangan pergerakan nasional , saompama partai politik mabede kongres , maka lagu Indonesia raya malolo ekanyanyi , lagu paneka aropa aghi ujud rassah masettong ban rassah ngamri merdeka. Salastarena Indonesia merdeka , lagu Indonesia raya e padhaddhi lagu kebhengsaan, lambing pamarsettong bhangsa, tatapena, se acipta aghi lagu paneka , wage roedolf soepratman tak sempat anikmatdhi odik delem kabedeen merdeka. Perrena acipta aghi lagu indonsia raya, malolo etabeng polisi hindy belanda sampek sakek, esebab aghi karna lakoh sarah, taon 1932 Soepratman sakek orak saraf, salastarena istirahat 2 bulan nang cimahi, soetpratman abelih dek Jakarta ka aangghuy nurokn aliran AHMADIJAH , polana lagu cipta enna se dibudih ‘’matahari terbit’’ nang awwel agustus 1938, paneka e tangkep preppak nah asiyar aghi lagu paneka abhereng pandu-pandu e nirom jalan embong malamg, sorbhaja ban e tahan e penjara kalisosok, sorbhaja, paneka adhingghal nang tangghal 17 agustus 1938 e makam aghi kalaban islam, e kobhur aghi nang umum kapas, dejenah kenjeran tambaksari sorbhaja, kalaben nisan se bhaghus, ban kalaben panitia monomen deri departemen pendidkan, kabudhayaan ban pangajharan awakil aghi jaba temur, makamma e pinda dek tambak segaran-temur, laok jhalan kenjeran tambaksari , Surabaya e tangghal 31 maret 1956.