Lompat ke isi

Twitter

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Twitter (/ˈtwɪtər/) panèka ladhinan jhâringan sosial bân mikroblog daring. Orèng sè aghunaaghi kèngèng ngèrèm bân mâca pessen teks salanjhâng 140 horop, angèng ka 07 November 2017 atambâ èngghâ 280 horop. Kèrèman è Twitter èkennal klabân sebbhutan kocèan (tweet). Twitter èghâbây ka bulân Maret 2006 sareng Jack Dorsey, bân situs jhâringan sosialla èbukka' ka bulân Juli.