Lompat ke isi

Tanjhung

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Buwâna tanjhung
Tanjhung

Tanjhung (Mimusoèps elengi) iyâ arèya ka'-bhungka'an sè tamaso' ka ḍâlem famili Sapotaceae. Tanjhung asalla ḍâri India, Sri Lanka, bân Burma. Bhungkana tanjhung ella maso' ka Nusantara sajjhek atos-atos taon abitna. Tanjhung arèya kembhângnga ro'om bân bisa ma'abek kennengngan, biasana ètamen è pèngghir lorong.

Jhâjhârbâ'ân ropa[beccè' | beccè' sombher]

Bhungkana aokoran seḍḍhengngan, tombu ghân 15m. Ḍâunna tongghâl, mèsa, talangkè'anna lanjhâng, ḍâun sè palèng ngoḍâ abulu sè bârnana sokklat, sè bhâkal ronto. Bhângon ḍâunna loncong tellor, lanjhângnga 9-16cm, pèngghir ḍâunna rata tapè agu'-bliggu'.

Tanjhung tamaso' tamennan bândhu, sè anḍi' ḍuwâ' parobâ sè aghântong è kalèncapenna ḍâun, bâuna ro'om.

Kaghuna'an[beccè' | beccè' sombher]

Kembhângnga sè sèghel ronto, èkala' ghu-lagghu ghâbây maro'om klambhi bân bhusana, pangkèng, otabâ èkaghâbây èyasan. Kembhâng bân buwâna anḍi' kèya khasèyat obhât, bân kennèng èkakan jhughân[1]. Kolè' lowarra mon èkella bisa èyènom polana makowat abâ' bân nambhâi komèghil. Kellana kolè' lowar sè campor kembhângnga tanjhung biasana ghâbây nambhâi ros-moros sè èsarta'aghi ghresghes. Ḍâun sè ghi' seggher ègherrus alos ghâbây ngobhâdhi sakè' cèṭak, salaènna arowa ḍâun sè èpasat ènga' bhâko sè ècampor kaju seccang, pas èghulung ngangghuy ḍâunna gheḍḍhâng bisa kèya nambhâi sakè' ḍusḍus[1]. Dhinèng kolè' ramo'na sè aghâḍuwân tanin bân sakonnè' alkaloid sè ta' aracon. Mènnya' sè èyèkstrak ḍârii bighina tanjhung aghâḍhuwân pan-brâmpan asam lemak. Ramo'na tanjhung sè ècampor bi' cokka bisa ngobhâdhi sakè' gherrungan[2].

Kajuna sè tèmet. berrâ', bân ghâli èghuna'aghi ghâbây pasakna è ḍâlem paghâbâyânna parao, ghâbây nangkal ombâ' bân pakakas sè laènna, contona lomarè bân mèbel, sarta cangghâna roma. Kaju tanjhung sè bhâghus èkaghâbây okèran, patung, panotop lantai, tètè, bân bhântalenna seppur[3].

Sombher[beccè' | beccè' sombher]

  1. 1,0 1,1 Heyne, K. 1987. Tumbuhan Berguna Indonesia, jil. 3:1588-1590 Terj. Yayasan Sarana Wana Jaya, Jakarta
  2. Dharma, A.P. (1987) Indonesian Medicinal Plants [Tanaman-Tanaman Obat Indonesia]. Hal. 190. Jakarta:Balai Pustaka. ISBN 979-407-032-7
  3. Martawijaya, A., I. Kartasujana, Y.I. Mandang, S.A. Prawira, & K. Kadir. 1989. Atlas Kayu Indonesia, jil. 2:131-135 Balitbang Kehutanan, Bogor