Tètè Suramadu

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Tètè Suramadu

Tètè Suramadu iyâ arèya tètè sè èpajhâghâ kaaghuy manyambhung tana Jhâbâ bân Madhurâ.