Sorrèn

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Sorrèn (Toona sureni) iyâ arèya totombuwân sè tamaso' ka ḍâlem famili Meliaceae. Totombuwân arèya èkoca' kèya toon (Inḍia); surea-bawang (Malaju), calantas (Filipina) bân èn-laènna.

Jhâjhârbâ'ân ropa[beccè' | beccè' sombher]

Sorrèn ngoḍâ

Kaju sorrèn ngennèng tombu sampè' 40 m tèngghina, dhinèng bhuleddhâ 100 cm[1].

Sombher[beccè' | beccè' sombher]

  1. http://www.tropicaltimber.info/specie/surian-toona-sureni/