Lompat ke isi

Songay

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
songay Kapuas èabâs dâri attas

Songay panèka ghilian aèng sè bessar bân ngenjher sè resbhes terros dâri olo sombher tor bahar.