Sonḍhâ

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Bhabuan pangantan Sondhâ

Suku Sonḍhâ (Urang Sunda, aksara Sonḍhâ: ᮅᮛᮀ ᮞᮥᮔ᮪ᮓ) panèka klompo' etnis sè aasal dâri longkang bhârâ polo Jhâbâ, Indonèsia, klabân isti Tatar Pasundan sè mencakup wilayah administrasi provinsi Jhâbâ Bârâ, Banten, Jakarta, Lampung bân wilayah bârâ Jhâbâ Tengnga (Banyumas). Orèng Sondhâ salambher è bânnya' wilayah Indonesia, klabân provinsi Banten bân Jhâbâ Bârâ mènangka wilayah otamana.