Lompat ke isi

Skripsi

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Skripsi (èkala' ḍâri bhâsa Bâlândhâ scriptie) iyâ arèya karjâ sè èghunaaghi neng Inḍonèsia kaangghuy aghâmbâraghi pa-apa sè ètolès aropaaghi jhajharbaàn tolesèn hasèl penalekteghân sarjana S1 sè ajhârbhâghi masalah otabâ kadhâddhiyân ḍalem bâb èlmo tartanto kalabân aghunaaghi atoran mètorot katantowân.[1]

Cover skripsi
  1. Buku Paduan Skripsi oleh Farid Hamid, S.Sos., M.Si dan Drs. A. Rachman, M.M., M.Si.