Lompat ke isi

Saghâ

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Saghâ

Saghâ (Adenanthera pavonina) iyâ arèya tombuwân sè tamaso' ka ḍâlem famili Fabaceae. Bhungka abuwâ akadhi pette, bighina kènè' bân abârna mèra. Bhungka saghâ arèya sokkla ḍâri Asia Lao', tapè satèya ella nyalambher ka naghârâ tropis sè laèn.

Bhungka saghâ lomrana èkaghâbây bhungka panganḍeng è tèmbhuk rajâ. Tamennan arèya kèya ghâmpang ètemmowè è pasèsèr.