Sabâ

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Sabâ (Madhurâ: ꦱꦧ) iyâ arèya tana sè è ghârâp bân è aèngè ghâbây kennengngan namen paḍi.[1] Sabâ haros bisa nyangghâ aèng karana paḍi parlo kennengngan è bâgiyân sè tanto ḍâlem patombuânna. Kaangghuy ngaèngè sabâ è ghuna'aghi cara irigasi ḍâri sombher, songay, otabâ aèng ojhân. Sabâ sè ḍi-buḍina è kennal kalabân sabâ sè bisa nradâ' aèng ojhân, namong sè laèn iyâ arèya nyamana sabâ irigasi. Paḍi sè è tamen è sabâ è kennal kalabân nyama paḍi tana becca (lowland rice).

È tana sè mèrèngnga tèngghi, sabâ è ghâbây abentu' kanta bâḍâ ampèrra otabâ è kennal terasering otabâ tahan ka aèng. Sabâ kasebbhut bânnya' è rèng-lèrèng bukit otabâ ghunong è bhâli bân jhâbâ.

Oca'na studi sè è umummaghi Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, kabbhi jennès paḍi sè è tamen satèya sè ḍâri spesies indica otabâ japonica, asalla ḍâri spesies paḍi liar Oryza rufipogon sè bâḍâ è taon 8200 taon sampè' 13500 taon jhung aḍâ'ân è Cèna (China)[2]. Paḍi sabâ è tamen è pan-brâmpan naghârâ kanta Bangladesh, China, Filipina, India, Indonesia, Iran, Jepang, Kamboja, Korea Selatan, Korea Utara, laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Taiwan, Thailand bân Vietnam. Paḍi sabâ paḍâ è tamen è Eropa kanta è Piedmont (Italia) bân Camargue (Prancis)[3].

Sabâ aropa'aghi sala sèttong sombher otama emisi metana atmosferik bân è perkèra'aghi amèsè'è antara 50 sampè' 100 juta ton gas metana per taon[4][5]. Studi abârri' tao kalabân makerrèng sabâ sè manfaatḍhâ kaangghuy aganggu èmisi gas metana bân ningkattaghi hasèl paḍi[6].

Sombher[beccè' | beccè' sombher]

  1. "Kamus Besar Bahasa Indonesia" è arsippaghi ḍâri versi asle tangghâl 2014-05-27. èaksès tangghâl 2023-12-10.
  2. Molina, J.; Sikora, M.; Garud, N.; Flowers, J. M.; Rubinstein, S.; Reynolds, A.; Huang, P.; Jackson, S.; Schaal, B. A.; Bustamante, C. D.; Boyko, A. R.; Purugganan, M. D. (2011). "Molecular evidence for a single evolutionary origin of domesticated rice". Proceedings of the National Academy of Sciences. 108 (20): 8351. doi:10.1073/pnas.1104686108
  3. "Riz de Camargue, Silo de Tourtoulen, Riz blanc de Camargue, Riz et céréales de Camargue". Riz-camargue.com. èaksès tangghâl 2013-04-25.
  4. "Methane Sources - Rice Paddies". GHG Online. è aksès tangghâl 28 Maret 2023.
  5. "Scientists blame global warming on rice". Sptimes.com. 2007-05-02. È aksès tangghâl 2013-04-25.
  6. "Shifts in rice farming practices in China reduce greenhouse gas methane". Èarsippaghi dâri verse asle tangghâl 2003-01-11. È aksès tangghâl 2023-12-10.