Sa'ang bunto'

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Sa'ang bunto kerrèng

Sa'ang bunto' (Piper cubeba) iyâ arèya tombuwân sè tamaso' ka genus Piper. Tombuwân arèya èmanfaataghi buwâ bân minynya' atsirina. Neng è bhâsa Indonesia, tombuwân arèya èkoca' kemukus.