Lompat ke isi

Sèrè

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Sèrè

Sèrè (Piper betle) iyâ arèya tombuwân asli Indonesia sè tombuna nalar ka tombuwân laèn. Mènangka bhudâjâ dâun bân buwâna biasana èpappa' bi' ghâmbhir, pènang, bhâko, bân kapor. Sèrè èghunaaghi mènangka tombuwân tambhâ (fitofarmaka); bân sala sèttong tombuwân penting kaaghuy odi' bân cem-macemma upacara adhât rumpun Melayu. È bhâsa Indonesia tombuwân arèya èkoca' sirih.