Pramuka Penggalang

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Penggalang iyâ arèya sèttong tingkatân ḍâlem pramuka saampona siaga. Biasana angghuta pramuka tingkat penggalang omor ḍâri 11-15 taon.

Tingkatân dalam Penggalang[beccè' | beccè' sombher]

Aḍâsarraghi pancapaian Syarat-syarat Kacakapân Umum Pramuka Penggalang bisa ègolongngaghi ḍâlem brempan tingkatan, iyâ arèya:

  • Penggalang Ramu
  • Penggalang Rakit
  • Penggalang Terap
  • Penggalang Garuda

Tingkatan Penggalang jughân andhi' Syarat-syarat Kecakapan Umum (SKU) bân Syarat-syarat Kecakapan Khusus (SKK) sè kodhu èpennuè kaangghuy ngaollè kanaèkân tingkat otabâ Tanḍâ Kecakapan Umum (TKU) bân pendapatkan Tanḍâ Kecapakan Khusus (TKK).

Sistem Aklompok[beccè' | beccè' sombher]

Sabbhân angghuta Pramuka Penggalang èklompok'aghi ḍâlem satuan-satuan kèni' sè èsebbhut regu. Sabbhân regu baḍâ 8 orèng Penggalang. Regu èpimpin bi' sorang Pimpinan Regu (PINRU) sè bertanggung jawâb pennuh ka reguna kasebbhut. Regu ḍâlem penggalang andhi' ma-nyama kaangghuy angidèntifikasi regu kasebbhut. Nyama Regu Lakèk èkalak ḍâri nyama hèwân, contona harimau, kobra, elang, kalangmangghâ, bân saterrosâ. Mènangka nyama regu bini' èkalak ḍâri nyama tombuen (ghâmbeng), contona anggrek, anyelir, mawar, melati.

Sabbhân empa' regu èhimpun ḍâlem sèttong Pasukan sè èpimpin bi' sorang Pamimpin Regu Otama (Pratama). Pratama iyâ arèya pimpinan ḍâri sakabbhina regu.

Satuan Tapèsa[beccè' | beccè' sombher]

Plaksanaan kegiatân kapramukaan èlaksanaaghi kalabân Sistem Tapèsa kaangghuy satuan lakèk bân satuan bini'. Kadimma Pramuka Penggalang lakèk èklompok'aghi kalabân Pramuka Penggalang Lakèk laènna bân èpapèsa ḍâri satuan Pramuka Penggalang bini'. Satuan panèka èbina bi' Pembina bân Pambantu Pembina lakèk jughân. Sabâligghâ jughân satuan Penggalang Bini' èbina bi' Pembina bân Pembantu Pembina bini' jughân.

Kode Kehormatân[beccè' | beccè' sombher]

Kode kehormatân kaangghuy Pramuka penggalang bâḍâ atas Jânjhi (Satya) Penggalang iyâ arèya Trisatya. Jânjhi Pramuka Penggalang (Trisatya) biḍâ kalabân Siaga bân Penegak/Pandèga. Bân Kode Moral (Dharma) Penggalang sè èsebbhut Dasa Dharma.