Lompat ke isi

Pramuka Penegak

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Pramuka Penegak iyâ arèya angghuta ngodhâ Gerrakan Pramuka sè omorra 16 sampè’ 20 taon. Secara umum omor kasebbhut èkoca’ masa sosial otabâ èkoca’ jughân masa remaja awwâl iyâ arèya masa panyarèan dhibi’na. Penegak èyangghâp ampon brani maloas lèmbhânga dhibi’, mukkak lingkaran dunnyana bâr-lèbâr tor manḍiri. Maka bentuk upacara pambukaan bân panotopân latèan Penegak iyâ arèya aropa bârisân sè tabukkak ḍâri sakabbhina sudut, panèka bersaf sèttong loros sè  kakdhimma pamèmpèn- pamèmpèn ambalanna  bâḍâ ning pènggir kangan.

Tingkatân ḍâlem Pramuka Penegak

[beccè' | beccè' sombher]

bâḍâ brempan tingkatân ḍâlem Penegak iyâ arèya:

  • Penegak bantara
  • Penegak laksana[1]

Salaèn ghâpanèka bâgi pramuka penegak sè kitak ollè tanḍâ pangennal Penegak Bantara, èkoca’ kalabân Penegak Tamoy/Callon angghuta bantara.

Satuan palèng Pramuka Penegak èsebbhut Sangga sè idèalla bâḍâ ḍâri 6 sampè' 8 orèng Penegak. Sangga èpimpin sala sèttong Pimpinan Sangga (Pinsa). Sabbhân 5 Sangga èhimpun ḍâlem sabua Ambalan. Ambalan èpimpin bi' sorang katoa sè èsebbhut Pradana, sorang panolès sè èsebbhut Kerani, sorang bendahara sè èsebbhut Hartaka otabâ Jhuru Pèssè, bân sorang Pemangku Adat. Sabbân Ambalan andhi' nyama sè cem-macem, bisa nyama pahlawan, tokoh pawayângan bân laènna sè sasowai kalabân karakter ambalan kasebbhut.

Kode Kehormatân

[beccè' | beccè' sombher]

Kode Kehormatân kaangghuy Pramuka Penegak bâḍâ Satya (janji) bân Katentuwan Moral (Dharma)

Jânjhi Pramuka Penegak èsebbhut Satya Pramuka. Panèka bunyi Satya Pramuka Penegak:

Tri Satya Pramuka

[beccè' | beccè' sombher]

Demi kehormatân kaulâ, kaulâ ajânjhi bhekal ghu-ongghu:

1. Ajâlânnaghi kewajibân kaulâ ḍâ' Pangèran sè  Maha Esa, naghârâ kasèttongan Rèpublik Inḍonèsia, bân Ngamallaghi Pancasila

2. Abhântho sesama odhi' bân noro' abangun masyarakat

3. Neppathi Dasa Darma Pramuka.

Katantuân Moral Pramuka penegak èsebbhut Darma Pramuka. Panèka èssèna Darma Pramuka Penegak:

Dasa Darma

[beccè' | beccè' sombher]

Pramuka ghâpanèka:

1. Taqwa ka Pangèran Sè Maha Esa

2. Cinta alam bân kasih sayang sesama manossa

3. Patriot sè sopan bân ksatria

4. Patuh bân lèbur amusyawarah

5. Rela menolong bân tabah

6. Rajin, trampil, bân gembira

7. Hemat, cermat, bân bersahaja

8. Disiplin, berani, bân setia

9. Bertanggung jawab bân bisa èkaparcajhâ

10. Suci ḍâlem pèkkèran, pangoca'an, bân kalakoan.

  1. Bob Sunardi, Andri. BOYMAN. Darma Utama, Bandung. 2016. Aksès 21 -1-2024. Hlm 10.