Lompat ke isi

Perrèng kèles

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Perrèng kèles

Perrèng kèles (Gigantochloa atter) iyâ arèya perrèng sè talonta è Indonesia bân Asia Tèmor Lao'. Perrèng kèles segghut èangghuy ghâbây bahan bangunan bân pakakas roma. Perrèng rèya andi' nilai èkonomi tèngghi jhughân.