Papa

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Papa (Madhurâ: ꦥꦥ) iyâ arèya oca' sè èyangghuy bânnya' bhâsa sè artèna eppa'.

Papa otabâ PAPA bisa aroju' ka:

Gèografi[beccè' | beccè' sombher]

  • Papa, Samoa, dhisa è Polo Savai'i
  • Papa, Skotlanḍia
  • Pápa, kotta è Hungaria
  • Papa rock, nyamana bâto bârna bhiru abu è Selanḍia Anyar

Orèng[beccè' | beccè' sombher]

  • Papa, orèng rajâ Yahudi è jhâman Babilonia
  • Papa (Bhâsa Latin ghâbây Paus), uskup Roma bân kapala Gereja Katolik
  • Papa, biksu sè matè abhâreng Abda and Abdisho