Pao

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Ghâmbhâr pao èdhidhil, èkollèt

Pao panèka nyama bighi bân bhungkana. Pao alebbhu dâ' dâlem marga Mangifera. Mangifera arèya bâdâ 23-40 longkang. Nyama ilmiahna panèka Mangifera indica. Nyamana arèya rèna kandhu' artèh: "bhungka sè abighi pao, sè asala dâri Inḍia".