Lompat ke isi

Palasarè

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Buwâna palasarè

Palasarè (Alyxia stellata) iyâ arèya tamenan è dâlem famili Apocynaceae. Palasarè rèya tamenan nalar sè kolè' ghlâghârâ andi' bârna potè, bân bâuna ro'om, rassana paè' kèya. Tamenan rèya tombu aghâl è alas, tegghâlân, bân ghunong.